Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek
 1. Az ÁSZF célja

Neptun Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása

 

 1. Az ÁSZF hatálya

Szerződő Felek

 1. Neptun  Kft., 2112 Vereegyház Mogyoródi u 53.. cégjegyzék szám:     (továbbiakban „Eladó”)
 2. Az a természetes vagy jogi személy, aki a Neptun Kft. kereskedelmi szolgáltatását igénybe veszi (továbbiakban a „Vevő”)   együttesen a „Szerződő felek”.

Jelen ÁSZF a Neptun  Kft. kereskedelmi tevékenységére és szolgáltatás nyújtására terjed ki. A Felek között létrejövő jogviszony alapját kizárólagosan a Felek között létrejövő, jelen ÁSZF szerinti, egyedi megrendelések, és a Felek esetleges egyéb írásbeli megállapodásai képezik, függetlenül attól, hogy Vevő alkalmaz-e bármely saját szerződéses feltételeket.  Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit előzetesen megismerte és elfogadta.

 

 1. Árajánlat

A Vevő ajánlatkérése alapján az Eladó által összeállított, Neptun Kft fejléccel ellátott, írásban kiállított dokumentum, ami tartalmazza legalább az ajánlott termékek megnevezését, nettó egységárát, darabszámát, valamint a szállítás várható idejét. Az ajánlatban megjelölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek. Eladó ajánlatát az abban megjelölt ideig tartja fenn, megrendelés hiányában ennek leteltével ajánlati kötöttsége megszűnik és jogosult az ajánlatban szereplő terméket harmadik fél részére értékesíteni. 

Amennyiben Eladó és Vevő között a megrendelés útján szerződéses jogviszony jön létre, úgy annak tartalma üzleti titok tárgyát képezi, a Felek azt nem jogosultak a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy tudomására hozni. 

 1. Szerződéskötés 

Szerződés akkor jön létre, ha az Eladó ajánlatát a Vevő módosítás nélkül elfogadja és a megrendelését írásban elküldi az Eladónak. Írásbelinek minősül a levélben, faxon, e-mailben, webshopon az Eladó részére megküldött megrendelés. A webshopon történő vásárlásokra jelen ÁSZF-n kívül, a Neptun Kft Üzleti Webshop - online felhasználási feltételek és üzletszabályzat is vonatkozik. A Vevő megrendelését az Eladó írásban visszaigazolja. A szerződés tartalmára az Eladó írásbeli visszaigazolása az irányadó.

Vevő szóbeli megrendelése nyomán is létrejöhet szerződés, ha a rendelt termékek egyértelműen beazonosíthatóak, Szerződő Felek az ár, a szállítási határidő, fizetési mód és határidő, teljesítési hely tekintetében egyértelműen megállapodtak és az Eladó ezt írásban visszaigazolta, és ha Vevő a visszaigazolás kézhezvételétől számított 24 h belül azt nem vitatta. Szóbeli megrendelésnek minősül a személyesen vagy telefonon történő megrendelés.

A visszaigazolásban szereplő adatok ellenőrzése a Vevő feladata és felelőssége. Azonnali szállítással történt megrendelés esetén az Eladó szállítólevele vagy számlája helyettesíti a visszaigazolást.

A Vevő legkésőbb az írásbeli megrendelésben köteles jelezni az áruval, szolgáltatással kapcsolatos esetleges további igényeit. Ilyen igény esetén Eladó jogosult ajánlatát módosítani, az eredeti ajánlatához nem marad kötve. A módosított ajánlat elfogadása a Vevő részéről módosított megrendelés küldésével lehetséges. Nem raktári vagy egyedi termékek rendelése esetén lemondásra, jóváírásra, cserére nincs lehetősége a Vevőnek. Raktári termékek téves rendelése esetén kezelési díj ellenében cseréli az Eladó a terméket. „Az Eladó a sértetlen és eredeti csomagolásban lévő termékeket kezelési díj ellenében visszaveszi a Vevőtől. A Vevő köteles az Eladó számára a Neptun Kft, 2117 Isaszeg Gépgyár u 5. szám alatti telephelyére  a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az áru visszaküldési szándékának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni és átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli, utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 

 1. Vételár

A vételár a Szerződő Felek között a visszaigazolt megrendelésben rögzített Forint vagy Euró pénznemben meghatározott nettó ár. A nettó árat a hatályos magyar jogszabálynak megfelelő Általános forgalmi adó terheli.

A termékek ára csak abban az esetben tartalmazza a termékek esetleges szállítási költségeit, ha azt a visszaigazolásban a vételár részeként Eladó feltüntette és külön szállítási költség nem került a visszaigazolásban feltüntetésre. 

 1. Számla kiegyenlítése, fizetés
  1. Vevőnek az Eladó számláit a visszaigazolt egyedi megrendelésben foglaltak szerint előrefizetéssel, készpénzes fizetéssel, utánvéttel, vagy banki átutalással, a számla keltétől számított, megrendelés szerint és a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kell megfizetni.

Fizetés napjának az összeg az Eladó bankszámláján történt jóváírásának napját jelenti.

A Fizetési feltételeket a Szerződő Felek csak írásban és közös megegyezéssel módosíthatják.

 1. Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult a Vevőt fizetésre felszólítani. A Vevő fizetési késedelme - felszólítás nélkül is - a számlán feltüntetett fizetési határidő lejárta utáni napon beáll.

Fizetési késedelem esetén a jogszabályok rendelkezései érvényesek.

 1. Az Eladó jogosult a Vevővel szemben a megrendelt árut visszatartani mindaddig, amíg a Vevőnek bármely szerződésből eredően lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn az Eladó felé. A Vevő bármely szerződésből eredő késedelmes fizetése, vagy a fizetés elmulasztása esetén a még nem teljesített tételek szállítását az Eladó felfüggesztheti, a szerződéstől elállhat, illetve fizetési biztosítékot kérhet a további szállításhoz. Szerződéstől elállás esetén az Eladó jogosult a terméket a Vevőtől elszállítani, a termék megsérüléséből, meghibásodásából, elhasználódásából eredő javítási költségeit, vagy egy megegyező, új termék összegét a termék összegének erejéig a Vevőtől követelni.

Ezen kívül az Eladó jogosult a jövőbeni más szállításoknál is a fizetési módot előrefizetésre, készpénzes fizetésre, vagy utánvétes fizetésre módosítani, illetve rövidebb fizetési határidőre módosítani.

 1. A Vevő nem számíthatja be az Eladóval szemben bármilyen jogcímen fennálló követelését fizetési kötelezettségébe az Eladó előzetes jóváhagyása nélkül.
 1. Késedelmes fizetés esetén az Eladó jogosult a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelemi kamatot, valamint a Behajtási költségátalányról szóló törvényben meghatározott behajtási költségátalányt felszámítani a fizetési határidő lejártának napjától kezdődően.
 1. Eladó a termékre a tulajdonjogot fenntartja a vételár teljes kiegyenlítéséig.  A Vevő a teljes vételár kifizetéséig a terméket nem jogosult elidegeníteni, illetve semmilyen módon megterhelni. Abban az esetben, ha harmadik személy a Vevővel szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesít, a Vevő köteles erről az Eladót értesíteni, valamint a harmadik személyt arról írásban tájékoztatni, hogy a termék az Eladó tulajdonát képezi. Vevő köteles továbbá haladéktalanul értesíteni az Eladót arról, ha végrehajtási eljárás során a Vevő tulajdonába még át nem szállt terméket lefoglaltak.
 1. Részletvétel esetén, amennyiben a Vevő bármely vételár részlet megfizetésével késedelembe esik, úgy a teljes vételár hátralék azonnal esedékessé válik.

 

 1. Szállítás

A szállítási határidő a mindenkori ajánlat visszaigazolásának megfelelően értendő.

Az Eladó jogosult – amennyiben a visszaigazolt megrendelés kifejezetten másképpen nem rendelkezik – a szállítási határidőn belüli részszállításra.

A feladás módját és a szállítóeszköz fajtáját –a Vevő igénye alapján– az Eladó határozza meg. A szállítás módja a rendelés visszaigazolásban kerül meghatározásra. Az Eladó fenntartja a jogot – amennyiben a Vevő a telephelyére szállítva kéri az árut – a szállítási útvonal és eszköz megválasztására.

 

 

 

 1. Teljesítés

Teljesítés helye a megállapodás szerinti szállítási cím. A szállítás teljesítettnek tekintendő, amikor a Vevő az árut igazolt módon átveszi.

Amennyiben a Vevő maga szervezi a szállítást, és az áru a megállapodásban meghatározott időben feladásra kerül a fuvarozónak, vagy a Vevő kiértesítése a megállapodásban meghatározott határidőben megtörtént a kereskedelmi ügylet teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a teljesítés helye és időpontja a terméknek a szállítmányozó vagy az egyéb szállítással megbízott személy részére történő átadási helye és időpontja.

A teljesítéssel a kárveszély átszáll a Vevőre.

A szállítási határidő meghosszabbodik az Eladó részére a beszállítóknál, alvállalkozóknál bekövetkező és az Eladó részére fel nem róható akadályoztatás, vis major események bekövetkezése időtartamával, valamint az Eladó visszatartási joga gyakorlásának időtartalmával. Vis majornak minősülnek a rendkívüli természeti és politikai események, sztrájkok, tűzesetek, árvíz, hatósági intézkedések, katasztrófa helyzet, rendkívüli hóakadály, háború, zavargások.

 1. Áru átvétel, reklamáció

A termékek átvételére a Vevő, vagy törvényes képviselője személyesen jogosult. A Vevő nevében más csak cégszerű meghatalmazással veheti át az árut. Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Vevő feladata, amelyet, az átvételt, illetve az áru beérkezését követően azonnal el kell végeznie. A látható szállítási hibákat a Vevő haladéktalanul köteles kifogásolni és ezeket az Eladóval (vagy annak jóváhagyása esetén fuvarozójával) közösen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Hibás teljesítés esetén a Vevőnek írásban kell értesíteni az Eladót, aki megvizsgálja, a hiba jogosságát intézkedik a hiba elhárítására és rendezésére. Az áru visszaszállítására csak külön megállapodás alapján történhet.

 1. Jótállás, szavatosság
  1. Az Eladó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott termék megfelel a vonatkozó jogszabályokban, továbbá a megrendelés visszaigazolásban meghatározott tulajdonságoknak.  Rendeltetésszerű felhasználás és az Eladó/Gyártó felhasználási előírásai/korlátozásai betartása esetén az Eladó garantálja, hogy a termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

A kellékszavatosságra a Ptk. szabályai irányadóak. Amennyiben a termék a veszélyátszállás időpontjában hibás, az Eladó vállalja, hogy a nála irányadó munkaidőn belül – Vevő választása szerint – ingyenesen kijavítja vagy egy másik kifogástalan termékre cseréli. Kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy az Eladónak a szavatossági igény teljesítése aránytalan többletköltséget eredményezne.

 1. A Vevő köteles a hiba felfedezése után haladéktalanul közölni kifogását az Eladóval.
 1. Amennyiben az Eladó a terméket megfelelő határidőn belül nem cseréli ki, vagy a kijavítást nem végzi el, a Vevő – választása szerint – árleszállítást követelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 1. Lényeges szerződéses kötelezettség gondatlan megszegése esetén az Eladó kártérítési felelőssége csak a közvetlenül ebből eredő kárra korlátozódik.
 1. Vevő további szavatossági igénye kizárt, kivéve, ha pl. szándékosság, súlyos gondatlanság miatt az Eladó felelőssége nem zárható ki.

 

 1. Felelősség korlátozása

Vevő fent nevezett kártérítési igényektől eltérő bármely jogalapú kártérítési igénye kizárt. Mindez nem érinti azt az esetet, ha az Eladó kártérítési felelőssége szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésből ered, továbbá ha mindez felelősségre vagy jótállási kötelezettségre vonatkozó jogszabályon alapul.

Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó nem felelős a késedelmes vagy egyéb módon nem szerződésszerű teljesítésből adódó következményi vagy közvetett károkért.A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen károk tekintetében az Eladó kárfelelőssége a vételár mértékében limitált, ezt meghaladó összegű kár kifizetésére nem köteles. Jelen pontban foglalt kárkizárás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár kizárását vagy korlátozást jogszabály tiltja.

 

 1. Kiegészítő megállapodások

A kiegészítő megállapodások érvényesen csak írásban köthetők.

 

 1. Általános feltételek, Illetékes bíróság és alkalmazandó jog
  1. Az Eladó bármikor jogosult előzetes 5 munkanapos bejelentéssel a honlapján való közzététel útján a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az egyes megrendelésekre a visszaigazoláskor irányadó ÁSZF alkalmazandó. A hatályos ÁSZF az Eladó honlapján elérhető.
  1. A Szerződő Felek a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitákat 30 napon belül békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely fél jogosult pertárgyérték függvényében a hatáskörrel rendelkező, és az Eladó székhelye szerint illetékes bíróságokhoz fordulni.
  1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb vonatkozó jogszabályai alkalmazandók.
Adatkezelési tájékoztató
Általános adatkezelési irányelvek

A Neptun Kft.tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson,illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak.Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését,
tárolását,továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről különértesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuka Neptun Kft.részére adatközlők figyelmét,hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg,az adat közlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.Adatkezelési alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,így különösen az alábbiakkal:
2011.éviCXII.törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.);
55+36(1)888-2890 Az Európai Parlament és a Tanács(EU)2016/679rendelete(2016.április27.)
–a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet,GDPR);2013.éviV.törvény–a PolgáriTörvénykönyvről(Ptk.)
;2000.évi C.törvény–a számvitelről(Számv.tv.);2017.évi LIII.törvény–a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás
megelőzéséről és megakadályozásáról(Pmt.);2013.éviCCXXXVII.törvény–a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról(Hpt.).

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja
A Neptun Kft.(2112 Veresegyház Mogyoródi u 53.,a továbbiakban,szolgáltató,adatkezelő) mint adatkezelő,
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban,valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Neptun Kft.adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.neptunkft.hu/adatvedelem címen.A Neptun Kft.fenntartja magának
a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.Természetesen az esetleges változásokról kellő időben
értesíti közönségét.Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan,kérjük,írja meg nekünk,és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Neptun Kft.elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletbentartását.A Neptun Kft.a személyes adatokat bizalmasan kezeli,és megtesz minden olyanb
biztonsági,technikai és szervezési intézkedést,mely az adatok biztonságát garantálja.A Neptun Kft.az alábbiakban
ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info@neptunkft.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Neptun Kft.minden hozzá beérkezett e-mailt a személyesadatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.